استراتژی لیمو ترش

لطفا 01 ثانيه ، فقط 01 ثانيه تصور کنيد دارید یک »ليمو ترش« آبدار و بسيار ترش
که اندکی هم نمک روی آن زدید را ميخورید. ببينيد دهانتون بزاق ترشح می کند.
این تجربه به ما می گوید که چطور با 01 ثانیه فکر کردن به لیمو ترش اینقدر بدن ما واکنش
میدهد!! حال مقایسه کنید که وقتی شما 01 دقیقه ،01 ساعت، 01 روز یا 01سال به
اتفاقات و مسائل منفی تمرکز می کنید یا ساعتها عصبانی هستید یا استرس و اضطراب یا
کینه در ذهن تون دارید، چه تاثیرات ویرانگری روی سیستم جسمی و روحی شما به جا می
گذارد!!
و برعکس، شما اگر 01 ثانیه و 01 دقیقه، 01 روز یا 01 سال به مسایل مثبت و خوب فکر
کنید، جسم و روح شما واکنش های مثبتی نشان می دهد و آنگاه سرشار از انرژی می
شوید.
استراتژی لیموترش می گوید: یادتان باشد؛ تا افکار منفی به سراغتان آمد بدانید که اگر تا 01
ثانیه ادامه پیدا کنند، تیشه به ریشه ذهن خالق و آینده نگر خود زده اید!! این خیلی خوب
است که دائما از خودمان بپرسیم: انرژی بخش ترین فکری که باید بکنیم چیست؟ انرژی
بخش ترین حرفایی که باید بزنیم چیست؟ و انرژی بخش ترین تصمیمی که اکنون باید اتخاذ
نماییم کدام است؟
تجویز راهبردی :
ظرف هفته آینده از استراتژی لیموترش استفاده کنید با تجسم تصویر زیر:
خودتان را ده سال آینده تصور کنید که دارید در یک جمع بزرگ از موفقیت هایتان می گویید و
مسیری که برای موفقیت طی کرده توضیح می دهید و در آن به همه خواسته ها و داشته
هایتان رسیده اید.
وقتی شما چنین تمرین ذهنی را انجام می دهید، هم ذهن تان را به سمت هدف تان
معطوف می کنید و مجبورید آن را شفاف کنید. هم مجبور می شوید به موانع به صورت مثبت
فکر کنید چون دارید تصور می کنید که چگونه بر موانع فائق آمده اید .
و در نهایت از لیموترش به خوبی استفاده می کنید. انرژی روانی و جسمانی خود را برای
رسیدن به نقطه مطلوب فعال می کنید .